Sammanställning av återfynd

Alla rapporter om återfunna fåglar som ringmärkts på Landsort lagras i Ringmärkningscentralens databas. Detsamma gäller rapporter om utländska och svenska ringmärkta fåglar som kontrolleras på Landsort. I augusti fick vi utdrag ur RC:s databas, vilka kan laddas ner här, tillsammans med kodnycklar för kolumnerna.

Det totala antalet återfynd från Landsort uppgår till 485 och antalet fynd av fåglar märkta på andra platser är 271.

All reports on recoveries of birds ringed at Landsort are stored in a database by Ringmärkningscentralen. The same applies to reports of foreign and Swedish ringed birds being checked at Landsort. In August, we got an extract from RC’s database, which can be downloaded here, along with code keys for the columns.

The total number of recoveries from Landsort amounts to 485 and the number of controls of birds ringed in other places is 271.