Arter som ringmärkts i höga antal 2016

Höstens ringmärkningssäsong avslutades den 3 november (något
tidigare än planerat på grund av dystra väderprognoser för nästa vecka). Våra
ihärdiga ringmärkare Chris och Kay har legat ute på stationen ända sedan början
av april, och haft verksamheten igång även under sommaren – stort tack!!

Med denna konstanta ansträngning har vi fått ett mycket bra
årsresultat. En första preliminär siffra är att 21 fågelarter har ringmärkts i
högre antal än vanligt i år. Vidare analys behövs för att se vilka arter som
varit vanligare även med hänsyn till det ökade antalet nätmetertimmar, men några
fåglar sticker tydligt ut i tabellen nedan.

Exempelvis har ovanligt många stjärtmesar, grönsiskor, göktytor
och gärdsmygar ringmärkts. Även vanliga arter som rödhake och gransångare har
betydligt större antal än tidigare. Ovanliga underarter har också dykt upp, t
ex vitstjärnig blåhake och underarten europaeus
av stjärtmes.

Species ringed in high numbers 2016

Autumn
ringing season concluded on 3 November (somewhat earlier than planned because
of the gloomy weather forecasts for next week). Our persistent ringers Chris
and Kay have been out on the observatory since early April, and had the
business running even during the summer – many thanks!!

With this
constant effort, we have received a very good annual result. Some preliminary
figures are that 21 species of birds have been ringed in higher numbers than
usual this year. Further analysis is needed to see which species were common
also in view of the increased number of net hours, but some birds stand out
clearly in the table below.

For example,
an unusually large number of Long-tailed tit, Siskin, Wryneck and Wren were
ringed. Even common species such as Robin and Chiffchaff have significantly
greater numbers than before. Unusual subspecies have also appeared, such as White-spotted
Bluethroat and the subspecies europaeus
of Long-tailed Tit.

285 st stjärtmesar, Aegithalos caudatus, ringmärktes 2016. Foto: Kay Collister