Bofink återfunnen i västra Frankrike

En bofinkhona som ringmärktes på Landsort som årsunge den 20 oktober 2017 har hittats död i den lilla byn Mazerolles, departementet Charente på den västrafranska landsbygden. Fyndet gjordes av en privatperson den 24 januari 2019. Fågeln hade då färdats 1 855 km från platsen där den märktes ett år och tre månader tidigare. Bofinken var alltså sannolikt c:a 1,5 år gammal.

A female chaffinch that was ringed at Landsort as a yearling on October 20, 2017 has been found dead in the small village of Mazerolles, the department of Charente in the western French countryside. The finding was made by a private person on January 24, 2019. The bird had then traveled 1 855 km from the site where it was ringed one year and three months earlier. The chaffinch was thus probably about 1.5 years old.

Rödhake återfunnen i Grisslehamn

En rödhake som ringmärkts som årsunge på Landsort den 20 sept 2014 har återfunnits på Fogdö i Grisslehamn, Roslagen. Fågeln hittades död i en vattenhink på tomten hos en privatperson den 21 augusti i år. Den hade då hunnit bli tre år gammal. Fyndplatsen ligger 162 km nordnordost om Landsort.

A Robin ringed as a juvenile at Landsort on 20 September 2014 has been found at Fogdö in Grisslehamn, Roslagen. The bird was found dead in a water tank on the plot of a private person on August 21 this year. It was by then three years old. The site is located 162 km north-northeast of Landsort.

Svarthätta återfunnen i Vingåker

En svarthätta (Sylvia atricapilla) som märktes på Landsort den 5 maj 2015 hittades död i sörmländska Brene, Vingåker, den 29 juni 2017. Fågeln, som var en vuxen hane, var minst fyra år gammal. Den hittades på en liten grusväg 119 km väst-nordväst om märkplatsen.

A Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) that was ringed at Landsort on May 5, 2015, was found dead in Brene, Vingåker, June 29, 2017. The bird, an adult male, was at least four years old. It was found on a small gravel road 119 km west-northwest of the ringing site.

Koltrast från Häradsskär kontrollerad

En ung koltrasthona som ringmärkts på Häradsskär i Östergötland den 27 september 2016, kontrollerades på Landsort den 7 april 2017. Fågeln, som var född 2016, hittades c:a 86 km från ringmärkningsplatsen som ligger i Gryts skärgård nära Valdemarsvik, se karta nedan.

A young female blackbird, ringed at Häradsskär in Östergötland on September 27, 2016, was retrapped at Landsort on April 7, 2017. The bird, born in 2016, was found about 86 km from the ringing site located in Gryt archipelago near Valdemarsvik, see map below.

Grönsiska kontrollerad i Estland

En grönsiska som ringmärkts på Landsort den 21 september 2016 kontrollerades i Estland ett halvår senare, den 29 mars 2017. Fågeln, som var en fjolårshane, hittades i den lilla byn Tääksi, som tillhör det estniska inlandslänet Viljandi. Vid kontrollen befann sig fågeln c:a 450 km rakt öster om Landsort.

A siskin ringed at Landsort September 21, 2016 was checked in Estonia half a year later, on March 29, 2017. The bird, which was a male and hatched last year, was found in the small village Tääksi, belonging to the Estonian inland county Viljandi. The bird was controlled about 450 km east of Landsort.

Nordpart sponsrar fågelstationen

Nordpart heter en av Landsorts fågelstations trogna sponsorer som stöttar oss även i år:


Vi välkomnar och tackar för bidraget!

Fågelstationen söker ständigt nya sponsorer, som bl a exponeras på vår hemsida:

http://www.landsort-birds.se/

Om ditt företag vill bidra så hittar ni mer information här:
http://www.landsort-birds.se/?page_id=181

Verksamhetsberättelse och ringmärkningsrapport 2016

Den 22 mars hölls årsmöte för Föreningen Landsorts Fågelstation och verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs. Dokumentet kan laddas ner här, tillsammans med översättningen av en utförlig rapport från det gångna årets ringmärkning, skriven av Chris Sharpe och Kay Collister.

On March 22 the annual meeting of the Association Landsort Bird Observatory was held, and the Report for 2016 was presented. A thorough report from the ringing activities of 2016, written by Chris Sharp and Kay Collister, is available in English and can be downloaded below.

Två Polenmärkta fåglar kontrollerade

En talgoxe som ringmärktes den 30 mars 2016 i Polen kontrollerades ett halvår senare på Landsort den 17 oktober. Fågeln var märkt på halvön Kuznica på den Polska kusten, c:a fyra mil norr om staden Gdansk. Fågeln, som var född 2015, befann sig vid kontrolltillfället c:a 450 km norr om märkplatsen.

Ytterligare ett Polen-återfynd var den rödhake som ringmärkts på Dąbkowice den 5 april 2016, och som kontrollerades på Landsort 12 dagar senare. Dabkowice är en smal, sandig landremsa i västra delen av Polens Östersjökust. Fågeln, som var en fjolåring, hade vid kontrollen färdats drygt 500 km norrut från märkplatsen.

A Great tit ringed March 30, 2016, in Poland was retrapped six months later at Landsort on October 17. The bird was ringed on the peninsula Kuznica on the Polish coast, about 40 km north of the city of Gdansk. The bird, which was born in 2015, was controlled about 450 km north of the ringing site.

Another Poland-ringed retrap was a Robin ringed at Dąbkowice on April 5, 2016, and controlled at Landsort 12 days later. Dąbkowice is a narrow, sandy strip of land in the western part of Poland’s Baltic coast. The bird, which was a year old last year, had at the control traveled over 500 km to the north from the ringing site.